حضور هدی رایانه زاگرس در اولین جشنواره حرکت کشوری دانشگاه پیام نور

جشنواره ملی حرکت دانشگاه پیام نور که از تاریخ 19/7/93 به مدت دو روز به میزبانی استان تهران برگزار شد، با معرفی نفرات برگزیده به کار خود پایان داد.